Infomation

ตรวจสอบพบบริเวณฝาปิดแบตเตอรี่ไม่มีความคงทน ทำให้เป็นอันตรายแก่เด็กกรณีที่นำชิ้นส่วนแบตเตอรี่เข้าปาก
สินค้าไม่ปรากฏว่ามีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ จึงเป้นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบดังกล่าว
สินค้าไม่ปรากฏคำอธิบายว่ามีไข่และนมเป็นส่วนประกอบทำให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบดังกล่าว
เป็นอันตรายต่อเด็กกรณีพิงเก้าอี้แล้วหงายหลัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
สินค้าไม่ปรากฏวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร (นม) ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบดังกล่าว
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าผู้บริโภค 2017 เนื่องจากเนื้อผ้าไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดไฟ