Infomation

สินค้าไม่ปลอดภัย อาจทำให้ผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช๊อต
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป (EN60335) ด้านสินค้าประเภทให้กระแสไฟฟ้าต่ำเนื่องจากตรวสอบพบว่าชิ้นส่วนสายไฟเกิดความร้อนได้ง่ายและบริเวณหน้าสัมผัสที่ให้ความร้อนอาจโดนตัวผู้ใช้ได้
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าง่ายต่อการติดไฟ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านมาตรฐานสินค้าที่มีไฟฟ้ากระแสต่ำ (EN 60335) เนื่องจากการออกแบบที่มีบริเวณหน้าสัมผัสมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ จึงอาจทำให้ผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช๊อต
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป (EN 14682) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนเชือกมีความยาวมากเกินไป อาจทำให้เป็นอันตรายกรณีเชือกพันคอเด็ก
สินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเนื่องจากตรวจสอบพบสาร เอธิเฮกซิล (DEHP)ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณ 4.2 % ของน้ำหนักสินค้า ซึ่งสูงมากพอที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็ก