About Department

Designation and Resposibilities

  ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบหรือพิสูจน์สินค้าและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานประสานการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าเพื่อผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่พันธกิจหลัก ดังนี้
  • ประสานและพัฒนาความร่วมมือ ในด้านการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าระหว่างเครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
  • ศึกษาและรวบรวมเรื่องร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมและความไม่ปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ โดยจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจกระทำการเตือนภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • ศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  • เสนอแนะนโยบายมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
  • จัดทำระบบข้อมูลนักวิชาการ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ
  • สุ่มตรวจสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • สนับสนุนข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าและบริการ
  • สนับสนุนข้อมูลการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และประสานการทดสอบหรือพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
  • ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า และคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย

การดำเนินงานตามขอบเขตและหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย


 

}