รู้จักหน่วยงาน

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

 

ประกอบด้วย

๑.

นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม

ประธานกรรมการ

๒.

นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ

๓.

พันตำรวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์

กรรมการ

๔.

นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์

กรรมการ

๕.

นายรพี  ม่วงนนท์

กรรมการ

๖.

นายรัฐวิชญ์  สิริอมรสิทธิ์

กรรมการ

๗.

นางขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์

กรรมการ

๘.

พันตำรวจโท บรรณฑูรย์  ฉิมกรา

กรรมการ

๙.

นายนที ทับมณี

กรรมการ

๑๐.

นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง

กรรมการ

๑๑.

นายฐิตินันท์  สิงหา

กรรมการและเลขานุการ

๑๒.

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายจำนวน ๒ คน

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่

          ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่ ๑/๑ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยและตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย โดยให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่

          (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

_________________________________________________________

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย

 

ประกอบด้วย

 

๑.

นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี

ประธานอนุกรรมการ

๒.

นางขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์

รองประธานอนุกรรมการ

๓.

นายจำรัส  เณรทอง

อนุกรรมการ

๔.

นายมนัส  ศุภศิริลักษณ์

อนุกรรมการ

๕.

นายกฤษนะ ละไล

อนุกรรมการ

๖.

พันโท นายแพทย์โชคชัย  สุวรรณกิจบริหาร

อนุกรรมการ

๗.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง

อนุกรรมการ

๘.

นายธีรภัทร  เธียรโกศล

อนุกรรมการ

๙.

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

อนุกรรมการ

๑๐.

ข้าราชการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มอบหมาย ๑ คน

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๑.

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย ๒ คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่

 

ให้คณะอนุกรรมการวิชาการสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย มีหน้าที่และอำนาจในการให้ความเห็นทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบกำหนด ตามวาระแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นใหม่
ให้คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะอนุกรรมการฯ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่

          (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

 

}