รู้จักหน่วยงาน

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

 

ประกอบด้วย

๑.

นายทวี  เกศิสำอาง

ประธานกรรมการ

๒.

นายอดิศักดิ์  ปิยะสุวรรณ

กรรมการ

๓.

นายเจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

กรรมการ

๔.

นางลดาพรรณ แสงคล้าย

กรรมการ

๕.

นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์

กรรมการ

๖.

นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ

กรรมการ

๗.

นางสาวดวงกมล  เชาวน์ศรีหมุด

กรรมการ

๘.

นายพันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา

กรรมการ

๙.

นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์

กรรมการ

๑๐.

นายฐิตินันท์  สิงหา

กรรมการ

๑๑.

นายพัสกร  ทัพมงคล

กรรมการและเลขานุการ

๑๒.

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายจำนวน ๒ คน

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่

           ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย และตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าและบริการซึ่งพ้นจากวาระอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่

          (สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

_________________________________________________________

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย

 

ประกอบด้วย

 

๑.

นายอุฬา  จิ๋วเจริญ

ประธานอนุกรรมการ

๒.

นางสาวจีรวรรณ  นิลอุบล

รองประธานอนุกรรมการ

๓.

นายจักรพงษ์  ด้วงจุมพล

อนุกรรมการ

๔.

นายคำสิทธิ์  แก้งทอง

อนุกรรมการ

๕.

นางอรัญญา  เทพพิทักษ์

อนุกรรมการ

๖.

นางสาววนิดา  ยุรญาติ

อนุกรรมการ

๗.

นายเจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

อนุกรรมการ

๘.

นางสาวดวงกมล  เชาวน์ศรีหมุด

อนุกรรมการ

๙.

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

อนุกรรมการ

๑๐.

ข้าราชการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มอบหมาย ๑ คน

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๑.

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย ๒ คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่

 

          ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ในกรณีที่คณะอนุกรรมการดังกล่าวครบวาระ และยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ให้คณะอนุกรรมการซึ่งพ้นจากวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่าคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่

          (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

 

 

}