รู้จักหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการตามส่วนที่ ๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการแต่งตั้ง และตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค คณะอนุกรรมการต่างๆ มอบหมาย

          (๓) แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตราย

          (๔) ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ

          (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

}